موارد استفاده سورگوم
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم پنجمین غله کشت شده در دنیا

بیش از 40 میلیون هکتار اراضی جهان تحت کشت سورگوم می باشد. 40 % تولید آن برای خوراک انسانی بویژه در آسیا و آفریقا مصرف می شود. به این منظور سورگوم را به صورت دانه یا آرد (بدون گلوتن) و یا بعد از تبدیل به صورت مواد قندی، مالت یا تخمیر شده استفاده می کنند. 45-40% کل تولید سورگوم به مصــــرف خوراک دام می رسد (بصورت سیلــــویی، دانه ای و یا مراتع جهت چرای مستقیم). تجارت سورگوم (صادرات یا واردات) در جهان معادل 7-6 میلیون تن است. بزرگترین صادرکنندگان امریکا، استرالیا و آرژانتین و وارد کنندگان اصلی چین ، ژاپن، مکزیک و اروپا می باشند.

استفاده از سورگوم

مشخصات

سورگوم با قدکوتاه برای تولید دانه

موارد استفاده

 • خوراک دام: طیور-نشخوارکنندگان
 • خوراک انسان: آرد بدون گلوتن برای اشخاصی که به این ماده حساسیت دارند
 • اتانول : سوخت خودرو

سیلویی و دانه ای

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با ارزش غذایی مناسب

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

موارد استفاده از صنعت

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با تولید بالا ولی هضم متوسط یا پایین

موارد استفاده

 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

مشخصات

 • 2 نوع : سودان گراس و هیبریدی سودان گراس سورگوم بیکلر 2 تا 4 چین

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • پوشش خاک و کاهش فرسایش

خواص بیشتر

Génétique européenne. Le sorgho, c’est sûr.

Respect de l’environnement. Le sorgho, c’est sûr