ژنتیـــک اروپــایی
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

ویژگی های بارز ژنتیک اروپایی

• از سال 1990 به بعد (27 سال پیش) سالانه 1% راندمان تولید به طور متوسط در اروپا بالا رفته  است. این افزایش مدیون استفاده از ژنتیک هیبریدی و ارقام زودرس و نیمه زودرس می باشد.

• ویژگی دیگر ژنتیک هیبریدی ایجاد پایداری و ثبات راندمان تولید می¬باشد. این خود امتیاز مهمی برای کشاورزان به منظور تضمین سود حاصل از کشت می باشد.

 

 

جوابگویی تمام احتیاجات با ارقام اروپایی

کاتالوگ ارقام اروپایی (عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا) بسیار متنوع است. این تنوع ارقام برای سورگوم دانه ای، سورگوم علوفه ای و همچنین در خصوص استفاده های ممکن دیگر از سورگوم، موجود می باشد.

  • UE
  • بیش از 300 رقم ثبت شده
  • دانه ای و علوفه ای 95% هیبریدی و 54% OP از 2011 به بعد
  • خارج از l'UE
  • حدود 300 رقم ثبت شده
  • دانه ای و علوفه ای OP از 2014 به بعد با ارقام هیبریدی زودرس با تولید بالا مناسب در شرایط آب و هوایی خشک با اختلاف دمایی زیاد

8 اصل در سیستم اصلاح بذور اروپایی

1 – راندمان و پایداری
2 – زودرسی و مقاومت به دمای پایین هنگام رشد رویشی و گل دهی
3 – مقاومت در مقابل خشکی و کم آبی
4 – مقاومت در مقابل خوابیدگی و سبزینگی
5 – مقاومت در مقابل بیماری ها
6 – مقاومت در مقابل حشرات و آفات
7 – کیفیت دانه ها : مقدار کم تانن، بافت و رنگ دانه ها، مقدار نشاسته، کیفیت بهداشتی؟ دانه
8 – کیفیت علوفه: ارزش غذایی، قابلیت هضم، خاصیت BmR (ارزش انرژتیک مشابه ذرت)، میزان مواد قندی

تولید بذر در اروپا

  • حداقل قوه نامیه  % 80
  • حداکثر رطوبت %14
  • خلوص فیزیکی% 98
  • ناخالصی بذور%0

خواص بیشتر

Respect de l’environnement. Le sorgho, c’est sûr

Débouchés. Le sorgho, c’est sûr