مجمع عمومی Sorghum ID در تاریخ 26 ماه مه

 

اعضاء Sorghum ID به نشست مجازی مجمع عمومی که برگزار خواهد شد دعوت می‌شوند. همزمان با این نشست، مجمع عمومی فوق‌العاده نیز برگزار خواهد شد. در نشست مجازی مجمع عمومی، اساسنامه‌ی انجمن نیز جهت تصویب ارائه خواهد شد، یک سوم اعضاء هیئت مدیره انتخاب خواهند شد و تراز مالی انجمن نیز جهت تصویب ارائه خواهد شد.

ادامه دهیم ؟

بازارهای سورگوم که آینده‌ی درخشانی در انتظار آن‌هاست در روزهای 12 و 13 اکتبر چشم انتظار حضور شما در تولوز است.

سیلو کردن سورگوم در دامداری. مزایای این شیوه کدام‌ها هستند؟