صرفه جویی در ورودی ها
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

حداقل نیاز سورگوم به نهاده ها

میزان نیاز سورگوم به کود و سموم کم است. تا به امروز، کشت سورگوم عاری از حمله بیماری ها و حشرات مختلف بوده است. سورگوم می تواند به صورت بهینه از ازت موجود در خاک استفاده کند. نیاز کمتری به کودهای ازتی دارد و بعد از برداشت مقدار خیلی کمی ازت محلول در خاک بر جای می گذارد که این امر موجب کاهش هدر رفت نیترات در آب می شود. در ضمن استفاده بیش از حد ازت با کشت بیش از حد متراکم و کمبود آب در زمانی که گیاه بین مرحله تورم خوشه و ظهور خوشه است، خطر بروز Macrophomia را افزایش می دهد.

سورگوم در مقابل آفات و بیماری ها مقاوم است.

امکان بروز حملات انگلی وجود دارد ولی در اکثر مواقع در سطحی نیستند که لازم به جلوگیری باشد. بیشترین حملات انگلی، مربوط به شته است که بیشتر در اروپای شرقی اتفاق می افتد.

مقادیر ازت مورد نیاز سورگوم برای تولید یک واحد تولیدی

نوع تولیدنیاز هر واحدپتانسیل تولید
سورگوم دانه ای 29 kg N/t < 5 t/ha
25 kg N/t5-8 t/ha
23 kg N/t8-10 t/ha
21 kg N/t> 10 t/ha
سورگوم علوفه ای
تک چین
16 kg N/t< 10 t MS/ha
14 kg N/t10-15 t MS/ha
12,5 kg N/t> 15 t MS/ha

نه تنها سورگوم مصرف کود ازتی را کاهش می دهد، بلکه 40 % ازتی که به گیاه می دهیم به شکل مواد آلی به خاک بازگردانیده می شود (معادل 80-60 کیلوگرم ازت)

سورگوم ، محصولی که منجر به صرفه جویی نهاده ها و مواد اولیه می شود.

کشاورزان در یک مورد هم عقیده هستند : سورگوم در عین حال که به کود کمی نیاز دارد نسبت به بیماری‌ها و آفت ها و آسیب‌های حشرات مزاحم مقاوم بوده و به همین دلیل سموم دفع آفات کم‌تری در کشت این محصول مورد نیاز است. این موضوع هم از منظر محیط زیست و هم از منظر سوددهی اقتصادی یک مزیت بوده و مورد توجه می‌باشد.

خواص بیشتر

موارد استفاده سورگومسورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

استفاده های جدید غذایی سورگوم مطمئن استسورگوم آینده است