صرفه جــویی در آب
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم یکی از گیاهانی است که کمترین نیاز را به آب دارد

یکی از خصوصیات سورگوم این است که به گروه “C4” تعلق دارد و مکانیسم جذب گاز کربنیک آن، کارایی فوتوسنتتیک بهتری داشته و بنابراین بهره وری بیشتری در شرایط گرم و خشک دارد.

در ضمن با استفاده از ساختار ریشه ای متراکم خود (که می تواند تا بیش از دو متر در خاک فرو رود) می تواند با بهره وری بالا، آب و مواد معدنی موجود در خاک را جذب کند. احتیاجات کلی این گیاه به آب در حدود 500-400 میلیمتر است که از طریق آب ذخیره شده در خاک، باران و آبیاری تأمین می شود. 85% زمین های زراعی در اروپا سورگوم را بصورت دیم کشت می کنند.

The agronomic assets of sorghum as seen by farmers

Thanks to its root system, sorghum improves the soil structure. Moreover, it brings a lot of benefits in crop rotations. Farmers who have grown sorghum over several years have been convinced.

۸۵٪ از زمین های زراعی در اروپا دارای سیستم آبیاری نیستند.

سورگوم به دارا بودن ظرفیت سازگاری در مقابل خشکسالی شناخته شده است.

سورگوم در بسیاری از موارد نیاز به آبیاری ندارد و نسبت به کشت های بهاره دیگر، نیاز آبی بسیار کمی دارد. اگر کشاورز دسترسی به آبیاری دارد در موارد خاص مانند خشکسالی های تابستانی و عمق کم خاک میتوان به صورت هوشمند آبیاری کرد(بین زمان های تورم خوشه و ظهور خوشه)

خواص بیشتر

صرفه جویی در ورودی ها سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

موارد استفاده سورگومسورگوم مطمئن است سورگوم آینده است