صرفه جــویی در آب
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم یکی از گیاهانی است که کمترین نیاز را به آب دارد

یکی از خصوصیات سورگوم این است که به گروه “C4” تعلق دارد و مکانیسم جذب گاز کربنیک آن، کارایی فوتوسنتتیک بهتری داشته و بنابراین بهره وری بیشتری در شرایط گرم و خشک دارد.

در ضمن با استفاده از ساختار ریشه ای متراکم خود (که می تواند تا بیش از دو متر در خاک فرو رود) می تواند با بهره وری بالا، آب و مواد معدنی موجود در خاک را جذب کند. احتیاجات کلی این گیاه به آب در حدود 500-400 میلیمتر است که از طریق آب ذخیره شده در خاک، باران و آبیاری تأمین می شود. 85% زمین های زراعی در اروپا سورگوم را بصورت دیم کشت می کنند.

۸۵٪ از زمین های زراعی در اروپا دارای سیستم آبیاری نیستند.

سورگوم به دارا بودن ظرفیت سازگاری در مقابل خشکسالی شناخته شده است.

سورگوم در بسیاری از موارد نیاز به آبیاری ندارد و نسبت به کشت های بهاره دیگر، نیاز آبی بسیار کمی دارد. اگر کشاورز دسترسی به آبیاری دارد در موارد خاص مانند خشکسالی های تابستانی و عمق کم خاک میتوان به صورت هوشمند آبیاری کرد(بین زمان های تورم خوشه و ظهور خوشه)

خواص بیشتر

Productivité. Le sorgho, c’est sûr.

Préservation des ressources en eau. Le sorgho, c’est sûr.