دیدارهای 2022

 

در سال 2022 سورگوم ID برای ترویج تولید و استفاده از
سورگوم در نمایشگاه‌های بسیاری شرکت خواهد کرد!

 

تاریخ‌ها و نمایشگاه‌هاInnov-Agri: 7- 8 سپتامبر 2022، فرانسهFIMA Agricola: 26-30 آوریل 2022، اسپانیاEIMA Bologna: 9-13 نوامبر، ایتالیا